<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29015863\x26blogName\x3dPractice\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vikay.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vikay.blogspot.com/\x26vt\x3d1501009920045343718', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Saturday, January 13, 2007
Kanina nagpunta kami ni Bernie sa Maimarkt- Mannheim, two weeks ito, from April 28 to May 8, 2007, time from 9;am to 6;00 pm......please, check only the website from Maimarkt, makita nyo ang schedule nila at mga presentations, iba pang mga activities nila at kung anu-anong makita doon. From Garden, Wellness, Home, Machines and etc.
Tingnan nyo ang Posing namin ni Bernie, yon mga collections beer nya, hindi pwede wlang beer talaga..........lol

Can i let you see my Beer Colletions?

ito pa ang posing nya, pwede na rin siyang maging Photo Model, kagaya ko na......lolmay marami kaming nakita doon, kagaya nito........Meron din akong nagustohan, my dream car, kaya lang nag-isip pa si bernie kung bilihin nya or hindi.....ito nga......lol


nag-isip siya kung ito ba or itong 2 na gusto ko pa........Ang dami sana akong isasabi, please Check nalang ang MY PHOTO ALBUM.
nandito lahat ang mga pics, at happenings namin kanina.

Ay oo nga, i cut my hair, i have now a Summer Look, hope sa tingin nyo bagay sa akin.....i let it cut kasi ang init na nga, Kapal at mataas na din,buhok ko...

Ito lang po, baka na boring na kayo sa Site ko, puro na lang pics. sa amin, sobra na ang mga pics,....lol....
Sorry kasi ang daming activities dito, kaya panay ang lakad at alis namin......then itong friend nyo, kahilig mo-posing, kaya share ko lang sa inyo, ok?.
Have a Pleasant Weekends sa inyong lahat, enjoy the sunny days..........

 
posted by Vk-mahalkaayo at 3:04 PM | 0 comments